flags

Program Alternative Employment
BG 2003/004 – 937.11.01

European Community External Aid

Equipment is supplied with the support of the European Union.

Performed by:   IBS Pack Ltd
Contracting Authority: MLSP

Програма Алтернативна заетост
BG 2003/004-937.11.01

Външна помощ на Европейската общност

Доставено е оборудване, осигурено с подкрепата на ЕС.

Изпълнител: “Ай Би Ес Пак” ООД
Договарящ орган: МТСП

©2007 IBSpack